Programma

Dit is ons gemeenteraads-verkiezingsprogramma van 2018!

Ons programma !

Verkiezingsprogramma SGP/CU Epe 2018-2022

 

Kernwaarden

Voor ons politieke handelen is de Bijbel, het Woord van God, het uitgangspunt. Daaraan ontlenen we onze waarden en normen. De leefregels van God bieden houvast aan elk mens. Samengevat gaan deze over het liefhebben van God boven alles en onze naaste als onszelf. Als dat in praktijk gebracht wordt dan hebben we een samenleving waarin mensen elkaar niet onnodig kwetsen.

Concreet betekent dit ook dat we duurzaam willen omgaan met de schepping en dat we hechten aan de zondag als rustdag. Een rustdag is goed voor alle burgers! We pleiten daarom voor maatregelen die de duurzaamheid bevorderen en willen de winkels op zondag gesloten houden.

Sociaal domein

De invoering van de drie decentralisaties; jeugd, participatie en WMO is in Epe behoorlijk goed verlopen. Daar is onze fractie oprecht blij mee. We willen daarom graag doorgaan op de ingeslagen weg. De middelen zo effectief mogelijk inzetten en toch goede zorg bieden.

Voor nieuwe Nederlanders vinden we het belangrijk dat ze snel ingeburgerd raken. Dat kan door hen op te vangen en effectief door te geleiden naar werk. Gelukkig zijn er ook veel vrijwilliger-organisaties die zich hiervoor in willen zetten. Als gemeente willen we hun activiteiten zeker stimuleren.

 • Middelen voor 3D’s effectief en efficiënt inzetten.
 • Mantelzorg compliment continueren.
 • Nieuwe Nederlanders opvangen in kleinschalige accommodaties.

Wegen en vervoer

Goede wegen zijn zeer belangrijk. Vaak zijn ze zelfs van levensbelang! Onze fractie vraagt met name aandacht voor veilige wegen in het buitengebied. Dit om reden dat er bij een flink aantal wegen sprake is van achterstallig onderhoud. Door betonnen stroken langs de buitenwegen te realiseren worden deze wegen ook veiliger.

In het kader van duurzaam vervoer noemen we het stimuleren van het fietsverkeer. Fietsen is gezond en levert geen CO2 uitstoot op. In goed overleg met organisaties op fietsgebied kan onze gemeente hier het verschil maken.

 • Duurzame buitenwegen die voorzien zijn van betonstroken.
 • Goede (snel)fietsroutes voor scholieren, recreanten en forensen.

Begraven en natuurbegraven

De SGP/CU streeft naar de mogelijkheid om te komen tot een grafrecht voor onbepaalde tijd op de Gemeentelijke begraafplaatsen. Uit gesprekken met diverse personen blijkt dat zij het liefst in hun eigen dorp begraven worden, zodat men niet naar een andere gemeente hoeft uit te wijken. Verder willen we de regelgeving aanpassen zodat het ruimen van graven in de toekomst wordt voorkomen.

Een goede aanvulling op het bovenstaande zijn de natuurbegraafplaatsen. Daar kunnen mensen eveneens begraven worden voor onbepaalde tijd.

 • Gemeentelijke begraafplaatsen met grafrecht voor onbepaalde tijd.
 • Realiseren van 1 gemeentelijke en 1 particuliere natuurbegraafplaats.

Buitengebied

De fractie van SGP/CU wil het mooie buitengebied van de gemeente Epe, van Kroondomein tot IJsselvallei, in stand houden. Recreatie en agrarische activiteiten kunnen in onze visie prima samengaan.
Verloedering van het buitengebied moet worden tegengegaan. Verder willen we dat er soepel omgegaan wordt met bestemmingsplanwijzigingen. Een goed plan verdient het constructief meedenken van onze gemeente.

 • Opsplitsen vrijkomende agrarische bedrijven in (mantelzorg) woningen.
 • Stimuleren kleine zelfstandige ondernemingen in buitengebied.
 • Uitbreiding agrarische bedrijven mogelijk mits dierenwelzijn OK is.
 • De natuur is geen vuilstortplaats: afval in natuur stevig bestrijden.

Recreatie
Recreëren in het mooie Epe dient te worden bevorderd. Zorgen voor 100% wildgarantie in Epe streven wij na. We willen behoud en ontwikkeling van recreatieterreinen, bos en natuurgebied. De regelgeving voor Bed & Breakfast mag worden verruimd. Wij streven naar recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de gemeente en de zondagsrust zo weinig mogelijk aantasten. Daarom moeten evenementen kleinschalig van karakter zijn zodat overlast zo veel als mogelijk is wordt voorkomen. Als gemeente bieden wij sobere en doelmatige sportaccomodaties aan waarbij alcoholgebruik beperkt dient te worden.

 • Sluitingstijden van horeca moet worden gehandhaafd.
 • Bed en Breakfast ook mogelijk maken in bijgebouwen.
 • De combinatie alcohol en sport ontmoedigen.

Ruimtelijke ordening
De gemeente Epe moet een aantrekkelijke en vitale woongemeente blijven, voor zowel de dorpskernen als het buitengebied. Deze visie moet worden vertaald in toekomstgerichte ruimtelijke plannen en concreet beleid. Voor ons geeft het rentmeesterschap richting aan het beleid voor ruimtelijke ordening. Meer aandacht voor starters en ouderen, evenals het ontwikkelen van levensloopbestendige woningen, is daar een uitvloeisel van.

 • Waarborgen leefbaarheid en vitaliteit in de dorpskernen.
 • blijvende aandacht voor ontwikkeling van de buitengebieden
 • Duurzaam, liefst CO2 neutraal, bouwen.
 • Meer aandacht voor openbaar groen.
 • Nieuwe omgevingswet biedt kansen voor burgerparticipatie.

Jeugd en Gezin

Uitgangspunt bij jeugd- en gezinsbeleid is veel verantwoordelijkheid neerleggen bij de burger. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Een jongere kan hierin veilig opgroeien. Ouders zijn de eerstverantwoordelijken. De SGP/CU streeft ernaar dat jongeren gezond en veilig opgroeien tot burgers die vanuit een eigen verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Daarom willen we investeren in de jeugd en werken aan goede voorzieningen.

 • Goede samenwerking met centra voor jeugd en gezin.
 • Gezinnen ondersteunen in de vorm van één gezin, één plan, één begeleider.
 • Opvoedkundige problemen vroegtijdig signaleren.

Onderwijs

Het investeren in onderwijs is van zeer groot belang. In het kader van integratie dient ook onderwijs aan migranten te worden gegeven. Vitaliteit van kleine kernen verdient grote aandacht middels het open houden van kleine scholen. Tijdig inspelen op veranderingen in de maatschappij is een voorwaarde bij investeringen in het huisvesting van het onderwijs. Vanuit het christelijk gedachtegoed zien we liever homogene fusies van openbaar en bijzonder onderwijs dan gemengde fusies.

 • Godsdienstonderwijs op openbare scholen.
 • Aanbieden van volwasseneducatie in dorpskernen.
 • Kritisch investeringen voor- en naschoolse opvang beoordelen.

Bestuur en burger

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente participeren, dus meedenken met het beleid van onze gemeente. Dit willen we bereiken door op verschillende niveaus met onze inwoners in gesprek te gaan. Zo gaan we naar een samenleving toe waarin iedereen meetelt, meedenkt en meedoet. Dit vraagt van het gemeentebestuur een open houding naar de samenleving. Maar ook een bestuur die beslissingen in het algemeen belang durft te nemen waar geen 100% draagvlak voor is. De gemeente moet wel bestuurbaar blijven.

 • Bij grote projecten gaat de gemeente proactief met de burger in gesprek.
 • Voortzetten van de dialoogavonden.
 • Meer middelen voor de raad van de toekomst.

Orde en Veiligheid

Als inwoner van de Gemeente Epe wilt u in uw buurt veilig en goed kunnen leven. Jongeren moeten veilig naar school kunnen gaan en ruimte hebben om te spelen, ouderen moeten zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.

 • SGP/CU stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag en stimuleert anoniem aangifte doen.
 • De wijkagent is het vaste aanspreekpunt voor burgers in de wijk.
 • De kosten van vandalisme worden verhaald op daders.
 • De gemeente maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

Bedrijfsleven, economie en duurzaamheid

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de lokale en regionale arbeidsmarkt en economie. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, voor de ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid.

Een economie is volgens de SGP/CU pas gezond als iedereen een kans krijgt en de verantwoordelijkheid neemt, duurzaamheid een vanzelfsprekendheid is en waar werk en vrije tijd in balans zijn. We komen graag op voor ondernemers.

 • Inzet is gericht op duurzame werkgelegenheid en het aantrekken hiervan.
 • De SGP/CU wil dat de gemeente ondernemers niet frustreert, maar motiveert door snelle afwikkeling van procedures en door een snel en correct betalingsgedrag.
 • De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal of regionaal te gebeuren.
 • Bedrijventerreinen in de gemeente hebben goede faciliteiten en zijn zowel fysiek als digitaal goed bereikbaar.
 • Om de middenstand levensvatbaar te houden zijn we tegen grootschalige outletstores.
 • In de dorpen Emst en Oene worden functies zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk gecombineerd (detailhandel, postloket, bank etc.).
 • Duurzaamheid pakt de gemeente Epe integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen.
 • Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn.