Nieuws

Ruime meerderheid voor motie SGP/ChristenUnie 'oproep voor opvang 500 kinderen'

SGP/ChristenUnie Epe dient motie 'opvang 500 kinderen uit Griekse opvangkampen' in:
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 september heeft SGP/ChristenUnie Epe een motie ingediend waarbij het college van Epe wordt opgeroepen om aan de regering te kenbaar te maken dat Nederland 500 (kwetsbare) kinderen uit de overvolle vluchtelingkampen in Griekenland moet opvangen. Ook Epe moet bereid zijn een deel van deze kinderen op te vangen binnen haar eigen gemeente, vindt de fractie van de SGP/ChristenUnie.
"Inmiddels hebben 167 gemeenten in Nederland de regering al hiertoe opgeroepen maar tot nu toe is er nog te weinig gehoor gegeven aan de oproep hiertoe. Dus vinden wij het belangrijk dat de gemeente Epe zich ook uitspreekt hiervoor. Toen kamp Moria afbrandde zag heel Nederland opeens de nood, maar de actie die ondernomen wordt vanuit de regering is te minimaal" aldus de SGP/ChristenUnie Epe.
De motie werd mede ingediend door de fracties van CDA, PvdA, D66, GroenLinks en Epe Liberaal.
Gelukkig is de motie met ruime meerderheid aangenomen door bijna de gehele raad waar de fractie SGP/ChristenUnie natuurlijk erg content mee is.
Lees de motie hier

Politieke terugblik van eerste helft 2020 in vogelvlucht

 • Op 7 januari begonnen we het jaar met de nieuwjaarsreceptie, niet wetende wat het komende jaar zou brengen.

 • In de fractie zijn de taken verdeeld, Henk Boon en Frans de Ruiter doen omgeving en financiën, Stefan Pruim en ik doen maatschappij en bestuur. Stefan is fractievolger en mag aan de commissievergadering deelnemen en het woord voeren, maar niet in de raadsvergadering.

 • Gewoonlijk is er 1 keer in de 4 weken een raadsvergadering en een commissievergadering. Daar tussen zitten normaal de donderdagavonden vol met informatieavonden of bijpraatsessies. De donderdagavonden zitten meestal vol voor de gemeente. De dag voor de raadsvergadering hebben we op woensdagmiddag fractievergadering, waar ook Stefan bij is en onze wethouder Lia de Waard. De maandagavond voor de commissievergadering hebben we de zo genaamde schaduwfractie, waarin de fractie zit en 4 leden van de SGP en 4 leden van de ChristenUnie. Deze is bedoeld om mee te krijgen hoe onze leden denken over actuele zaken.

 • In de eerste raadsvergadering waren er een paar hamerstukken en vaststelling bestemmingsplan Kerkweg 16 in Vaassen.

 • In de febr. vergadering werd het sport en beweegplan vast gesteld. Als ook het grondstoffenplan, dit hebben jullie allemaal wel mee gekregen in de informatie die alle bewoners gekregen hebben en waar nog meer informatie zal volgen en aan het eind van het jaar de beslissing moet worden genomen over de kosten hier van.

 • De maart vergadering werd afgelast door de Corona perikelen.

 • Op 16 april hadden we de eerste digitale gemeenteraad. Dit is een hele organisatie om met 23 raadsleden en 4 wethouders en burgemeester via het scherm te vergaderen. Dit viel eerst niet mee, maar na wat gewenning ging het goed, al vergadert het toch fijner om elkaar allemaal te zien en niet alleen degene die aan het woord is. Op deze vergadering waren er 2 moties ingediend, waarvan we de eerste niet hebben gesteund, over beter onderhoud onverharde wegen. Wij gaan voor beter onderhoud alle wegen in het buitengebied. De andere motie die we wel hebben gesteund ging over het zo veel mogelijk naar voren halen van gemeentelijke bouwplannen om in de Corona tijd het bedrijfsleven te steunen en de werkgelegenheid.

 • Op de vergadering van mei, kwam het bestemmingsplan van de VMI aan de orde. Verder de begrotingen van Plus OV, GGD, VNOG en de cleantech regio.

 • De vergadering van juni, was weer in het gemeentehuis, met de benodigde afstand. Op de agenda stond nogmaals de begroting van de VNOG, waarop de VVD een amendement had ingediend, wat verworpen werd. Ook werd de begroting van Plus OV vast gesteld. Ook werd de coördinatie regeling van het zonnepark de Horst behandeld. Dit houd in dat er wel een zienswijze kan worden ingediend, maar 1 keer en niet op iedere vervolg stap.

 • De laatste vergadering voor de zomervakantie was in juli, deze ging over transformatie zorg en ondersteuning, stimulering duurzaamheidsleningen, bouwplannen Wildforstlaan (oude PTT gebouw) en nieuwbouw Dekamarkt.

 • Al met al een half jaar dat door Corona werd beïnvloed, maar we weten dat het onze God niet uit de hand loopt en in dit vertrouwen kunnen we verder. Ook in dat vertrouwen mag ik het raadswerk doen.  

  Jullie raadslid, Wim v/d Berg

Bijdrage 'Veluws Nieuws' van Wim v/d Berg (raadslid ChristenUnie)

Zonnepanelen-futureproof.jpg

Als lid van de SGP-ChristenUnie fractie, wil ik graag mijn steentje bijdragen om deze gemeente een beetje mooier, beter en duurzamer te maken. Zo hebben wij 2 redenen om de energietransitie te steunen. Ten eerste zijn wij door onze schepper als rentmeesters van de schepping zijn aangesteld. Daarom moeten we deze aardbol niet uitputten of vervuilen maar goed zorgdragen voor de aarde. De tweede reden is, dat wij deze aarde aan de volgende generatie door willen geven zodat er voor alle mensen op deze wereld een waardig leven mogelijk is. Daarnaast hebben we vanuit de Nederlandse overheid bepaalde doelstellingen voor duurzaamheid meegekregen. Om deze doelstellingen te halen zijn wij voorstander van zonnepanelen op daken, maar we weten ook dat wij hiermee niet voldoen aan de doelstellingen van de landelijke overheid. Dus moeten we ook locaties op landbouwgrond zoeken, maar deze moeten dan wel goed landschappelijk ingevuld worden. Waarschijnlijk zullen wij ook binnen onze gemeente windmolens moeten plaatsen om aan de opgave te voldoen. Bij dit alles geldt dat wanneer wij de energie niet gebruiken, we ze ook niet hoeven op te wekken. Laten we dus inzetten op isolatie en besparing, en als gemeente dienen we daarin het voorbeeld te geven door onze gebouwen goed te isoleren, ledlampen te gebruiken en alternatieven te zoeken voor het verwarmen met aardgas.

Een ander punt waar wij al jaren voor opkomen is het onderhoud van de wegen, vooral in het buiten gebied. Wanneer je onze gemeente komt binnen rijden, kun je soms het verschil in onderhoud zien, en dan helaas niet in positieve vorm. Wij vinden dat het niveau van 'laag' (huidige staat) naar 'basis' moet. Bij sommige wegen is de veiligheid soms wel eens in het geding. De randen van de weg worden vaak opgevuld met gebroken puin, maar wij zien liever dat er betonstroken langs de wegen komen, want dat is duurzamer en veiliger. Zo hopen we deze gemeente weer een beetje mooier, beter en duurzamer te maken.

Een nieuwe secretaris van ChristenUnie Epe

We hebben een nieuwe secretaris! We stellen hem graag even voor:
Mijn naam is Stephan de Bruin, ik ben getrouwd en heb 4 kinderen en sinds juli 2017 ben ik woonachtig in Emst.
Drie dagen in de week werk ik als projectmanager en adviseur bij Wareco, een adviesbureau voor Bodem, Funderingen, Grondwater en Stedelijk Water. Daarnaast ben ik lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Een enorm inspirerende rol waar ik echt van geniet. Hier komt mijn studie Watermanagement en mijn professie goed van pas. Ook verzamel en handel ik in antieke boeken, doe ik af en toe een opdracht voor mijn eigen onderneming en klus ik veel in de tuin en het huis. Uiteraard geniet ik nog het meeste van mijn gezin. Van deze dynamiek krijg ik veel energie, genoeg om de taak van secretaris van uw afdeling op me te nemen. Voor vragen rondom het secretariaat van ChristenUnie Epe kunt u dus voortaan bij mij terecht. Hartelijke groeten, Stephan.

Ledenvergadering in de Ark te Oene op 9 april a.s.

Op D.v. 9 aprilt a.s. wordt er een ledenvergadering gehouden in gebouw "De Ark" van de Hervormde Gemeente te Oene. Adres: Keizerstraat 4, Oene.

We hopen u dan ook bij te praten over de verkiezingsuitslag

Aanvang 20.00 uur.

Alle leden welkom! 

Christenunie Epe op Facebook

Christenunie Epe op Facebook

https://www.facebook.com/ChristenUnieEpe/

Wim van den Berg geïnstalleerd als raadslid in de gemeenteraad.

Wim van den Berg is op 23 februari j.l. geinstalleerd als raadslid in de gemeenteraad.

Wim volgt Henk de Waard op die afscheid genomen heeft van de gemeenteraad.

Hierbij enkele foto's van de feestelijke installatie van Wim door de burgemeester ven Epe.

Installatie Wim in de raad

Wie is Wim van den Berg?

Wie is Wim van den Berg?
Wim zelf aan het woord:

Ik ben geboren op 9 december 1957 in Wanneperveen. In 1974 verhuisd naar Vaassen, op de grens van Emst. Als gezin zijn we altijd gericht geweest op Emst zowel als kerk als op de school.

Ben eerst bij mijn vader op het agrarisch bedrijf gaan werken, later in een maatschap en nog later het bedrijf overgenomen. Tot de MKZ kwam in 2001. Hierna met een dierenpension begonnen, dit werk is heel gezegend. Samen met mijn vrouw Jansje en onze beide dochters Else en Janine runnen we deze V.O.F. We zijn in 1980 getrouwd en hebben ook een zoon. Ben bij veel besturen betrokken geweest of nog betrokken, o.a. van de lagere school, de Rabobank, de geitenmelkafzetcoop. en in het bestuur van de varkenshoudersvereniging. Verder ben ik Diaken geweest in de hervormde gemeente van Emst en ben er nu ouderling.

Wim portret

3 Zetels in de raad + Dick van Norel parttime wethouder.

Samen met de SGP hebben we nu drie zetels waarvan één bezet door de CU. Bovendien levert de Christenunie door Dick van Norel een wethouder! Dick houd zich bezig met zorg (waaronder WMO, gehandicaptenbeleid), ouderen envolksgezondheid.

Dick heeft hiermee al veel ervaring opgedaan toen hij directeur was van een woonzorgcentrum in Epe.

De SGP/CU fractie zietl er met Gods zegen alsvolgt uit:

!) Jan Spijkerboer (SGP), 2) Henk de Waard (ChristenUnie), 3) Henk Boon (SGP).

SGP/CU levert wethouder gemeenteraad Epe!

. Vertegenwoordigers van de partijen Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU, PvdA en GroenLinks zijn er na de verkiezingen van 2014 in geslaagd om tot een inhoudelijk akkoord te komen.

Er is een college met vijf wethouders, waarvan er drie wethouders parttime aan de slag zijn.


De wethouders zijn: 
● Wethouder Robert Scholten (Nieuwe Lijn, fulltime)
● Wethouder Erik Visser (CDA, fulltime) 
● Wethouder Dick van Norel (SGP/CU, parttime)
● Wethouder Joop van Nuijs (PvdA, parttime)
● Wethouder Jan Aalbers (GroenLinks, parttime) 

Kijk voor informatie over het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling op hoofdlijnen op http://bit.ly/1kQpSXT